SGK Genelgesi 2020/43 İşkolu Değişikliği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-202.99-12821456 Tari…

 

 

SGK Genelgesi 2020/43 – İşkolu Değişikliği

SGK Genelgesi 2020/43

İşkolu Değişikliği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-24010506-202.99-12821456

Tarih: 23/10/2020

Konu: İşkolu Kodu Değişikliği

GENELGE

2020/43

Resmi Gazete’nin 24/10/2017 tarihli ve 30280 sayısında yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Geçici 7 nci madde, 127 ncı maddesi ile de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye Geçici 23, 24, 25 inci maddeler eklenmiş ve 4734 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların kadroya geçiş işlemleri yapılmıştır.

Kadroya geçirilen ve geçiş hükümleri 30/06/2020 tarihinde sona eren 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24 üncü madde gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi   mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde alt işveren işçileriyle ilgili tescil edilen işyerlerinin işkolu kodlarının değiştirilmesi işlemleri 2020/23 sayılı genelge ile açıklanmıştır.

Bu sefer, Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü’nün  20.10.2020 tarihli  2246651 sayılı yazısında; 696  sayılı  KHK ile 375  sayılı  KHK’ya  eklenen Geçici  23  üncü  madde  uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak Yüksek Hakem Kurulunca karar bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerinin Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiş olduğu, bu hükümlerin geçici  23  üncü  madde  kapsamındaki  idareler  için  31/10/2020  tarihine  kadar  uygulanmasının kararlaştırıldığı, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının “bir işyerinde yürütülen  asıl işe  yardımcı işler  de  asıl işin  girdiği işkolundan  sayılır”  hükmüne  amir  olmasından, Bakanlığımızca ilan  edilen toplu iş  sözleşmesi  hükümlerinin  yürürlük  süresinin  31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte, 696 sayılı KHK’de yer alan hükme göre yeni tescil edilen işyerlerinden  bildirilen işçilerin  6356  sayılı Kanunun  4  üncü maddesine  uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği hususunun ilgili makamlara ivedilikle bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Ş.Abacı)

Kurumumuzca yayınlanan 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde iş kolu değişikliklerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. İlgili genelgede;

“İşyeri tescil işlemleri sırasında işkolu kodlarının hatalı verilmesinin, dolayısıyla işverenlerce sonradan düzeltilmesine yönelik başvuruda bulunulmasına neden olunmamasını teminen yeni tescil edilecek işyerleri için gönderilen işyeri bildirgelerindeki işkolu kodlarının ve işin mahiyetinin uyumlu olup olmadıkları tescili istenilen işyerinin vergi mükellefiyeti olup olmamasına göre ünite tarafından kontrol edilecektir;

İşyeri işvereninin vergi mükellefiyetinin bulunması durumunda;

a. “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası Sorgulama” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek işyeri bildirgesinde belirtilen işyeri adresi ile e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinin aynı olması durumunda e-vergi levhasında yer alan iş kolu kodu,

b. “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek işyeri bildirgesinde belirtilen işyeri adresinin, e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda işyeri bildirgesi verilen işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden işkolu kodunu gösteren resmi yazının ibraz edilmesi istenilerek, bu belgede belirtilen işkolu kodu, tescil işleminde esas alınacaktır.

İlgili vergi dairesinden alınan yazıda belirtilen işkolu kodunun veya “e-vergi levhası” ekranından yapılan sorgulama sonucunda ekrana gelen iş kolu kodunun, işyeri bildirgesi verilen işyerinin iş kolu kodundan farklı olduğunun anlaşılması halinde ilgili vergi dairesince işkolu kodu değiştirilmediği sürece vergi dairesinin kayıtları esas alınacaktır.

İşyeri işvereninin vergi mükellefiyetinin bulunmaması durumunda (“e-vergi levhası” ekranında kaydı bulunmayan işverenlerce); İşyeri bildirgesi verilen işyerinin iş kolu kodu ve yapılan işin uyumlu olup olmadığı ünite tarafından değerlendirilecek ve herhangi bir ihbar, şüphe ve şikayet olmaması halinde işyeri bildirgesinde belirtilen iş kolu kodu esas alınacak ihbar, şüphe ve şikayet olması halinde ise iş kolu kodunun belirlenmesi amacıyla işkolu kodunun tespiti amacıyla durum denetim ve kontrolle görevli memurlara intikal ettirilecektir.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; daha önce kadroya geçirilen ve geçiş hükümleri 31/10/2020 tarihinde sona erecek olan 696 KHK sayılı KHK’nın 127  nci maddesi ile  375  sayılı  KHK’ya  eklenen Geçici  23  üncü  maddesi gereğince  5018  sayılı  Kanuna  ekli  (I),  (II),  (III)  ve  (IV)  sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunların döner sermayeli kuruluşlarında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve  taşra  teşkilatlarında alt işveren işçileri ile ilgili tescil edilen işyerlerini işkolu kodlarının değiştirilmesinin talep edilmesi halinde; yukarıda belirtilen 2020/20 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılması, bu kapsamda geçiş döneminde yeni tescil edilen işyerinin işkolu kodunun yapılan işe uygun ana işkolu kodu ile değiştirilmesi veya geçiş döneminde tescil edilen işyerindeki sigortalıların, nakil koduyla varsa esas işin tescilli olduğu işyeri dosyasına aktarılması şeklinde işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V