Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ta..

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği

 

Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama

22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31282

İçişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi uygulamasında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Akıllı kart okuyucu: Kimlik doğrulama sürecinde kimlik kartının elektronik olarak kullanılmasını sağlayan terminali,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Beyaz Liste: Kimlik doğrulama işlemi yapması onaylanmış Kart Erişim Cihazı listesini,

d) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan kişiye özgü veriyi,

e) EKDS Değerlendirme Komisyonu: EKDS’nin kullanılması için gerekli inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakan onayı ile oluşturulan komisyonu,

f) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS): Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi,

g) EKDS standardı: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından EKDS ile ilgili belirlenen standartları,

ğ) ESHS: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,

h) Genel Müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,

ı) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

i) Güvenli Erişim Modülü (GEM) Akıllı Kartı: Kart erişim cihazı üzerindeki kriptografik işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan güvenli modülü,

j) Güvenli iletişim sertifikası: KEC ve rol sunucusu arasında güvenli hat kurmak için gerekli olan sertifikayı,

k) Hizmet alan: KDHS’den EKDS hizmeti alan kurum, kuruluş ve kişileri,

l) Hizmet veren: EKDS kullanarak hizmet sunan kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile EKDS hizmetinden faydalanarak hizmet veren bir kamu veya özel hukuk tüzel kişiliğinde elektronik kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesinde rol alan yetkili personeli,

m) HSM: Donanımsal güvenlik modülünü,

n) Kart Erişim Cihazı (KEC): Vatandaşın kimliğini doğrulama işlevi için kullanılan terminali,

o) KEC standardı: Elektronik kimlik kartları için güvenli kart erişim cihazları ile ilgili TSE tarafından belirlenen standartları,

ö) KEC üreticisi: KEC standardına göre KEC üretimi yapan kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

p) Kimlik doğrulama: Kimlik kartını ibraz eden kişinin kimlik doğrulama sertifikası, PIN, biyometrik veri, dijital fotoğraf veya kartın fiziksel güvenlik öğeleri kullanılarak doğrulanmasını ve geçerlenmesini,

r) Kimlik doğrulama başarım onayı: Kimlik doğrulama sunucusu tarafından kimlik doğrulama bildiriminin doğrulanması sonrasında oluşturulan ve hizmet alanın sistemlerine gönderilen imzalı veri nesnesini,

s) Kimlik Doğrulama Bildirimi (KDB): KEC’in GEM Akıllı Kart aracılığı ile elektronik kimlik doğrulama için kimlik kartı ile etkileşim halinde yapmış olduğu kriptografik ve biyometrik işlemlerin sonucunu gösteren elektronik bildirimi,

ş) Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcı (KDHS): EKDS standartlarına uygun olarak elektronik kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın arşivlenmesine ilişkin hizmeti sağlayan kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

t) Kimlik Doğrulama Politikası (KDP): KEC tarafından kimlik doğrulama işleminde kullanılacak yöntem ve parametreleri içeren sayısal veriyi,

u) Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS): EKDS’de Kimlik Doğrulama Politikası üretmek ve yayımlamak için kullanılan sunucuyu,

ü) Kimlik doğrulama sertifikası: Kimlik doğrulaması amacıyla kullanılan sertifikayı,

v) Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS): EKDS’de kimlik doğrulama bildirimlerini doğrulayan ve kimlik doğrulama başarım onayını dönen ve sonucu kaydeden sunucuyu,

y) Kimlik kartı: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,

z) Kimlik kartındaki veriler: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre Bakanlık tarafından belirlenen bilgileri,

aa) MRZ: Makine tarafından okunabilen bölgeyi,

bb) Ortak kriterler: Uluslararası Standartlar Organizasyonunun Uluslararası Bilgi Teknolojileri Güvenlik Değerlendirme Standardı olarak kabul ettiği ISO 15408 güvenlik standardını,

cc) PIN: Kimlik sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi,

çç) PUK: PIN bloke edildiğinde, blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal veriyi,

dd) Rol: Kimlik kartındaki alanlara erişmek isteyen taraflara tanımlanan erişim yetkisini,

ee) Rol doğrulama: Kimlik kartındaki rol yetkisi gerektiren alanlara erişmek isteyen uygulamaların yetkisini kontrol etmekte kullanılan yöntemi,

ff) Rol sertifikası: Rol doğrulamada kullanılan yetki sertifikasını,

gg) Rol sunucusu: Rol doğrulamada kullanılan ve kimlik kartındaki alanlara erişen sunucuyu,

ğğ) Taahhütname: KDHS’nin sorumluluk alanıyla ilgili EKDS kapsamında bulunan verilerin güvenliğinin ve idamesinin sağlanmasına ilişkin yeterli korumayı taahhüt ettiği idari ve teknik tedbirleri kapsayan belgeyi,

hh) Uygunluk belgesi: EKDS veya KEC standardına uygun ürün olduğuna dair TSE tarafından verilen belgeyi,

ıı) Yazılım yayıncı sertifikası: KEC yazılım paketlerini imzalamak için kullanılan sertifikayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar

Kimlik kartının kullanım alanları

MADDE 5 – (1) Kimlik kartında; kişi bilgileri, fotoğraf, imza, yonga, MRZ ve barkod alanları, biyometrik veri, elektronik sertifikalar ile güvenlik öğeleri bulunur.

(2) Kimlik kartı, kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.

(3) Kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Kimlik kartının temassız yongasındaki bilgiler ikili antlaşma yapılan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilir.

Yetki ve sorumluluk

MADDE 6 – (1) EKDS ile ilgili inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakan onayı ile Genel Müdürün başkanlığında EKDS Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Genel Müdürlük inceleme, değerlendirme ve izin işlemleri için EKDS yönetim altyapısını kurar.

(2) Görevli ESHS, Bakan onayı ile belirlenerek Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden duyurulur.

(3) Görevlendirilen ESHS’nin sağlayacağı tüm anahtar ve sertifikaların başvuru, temin, dağıtım, teslim ve iptal işlemlerine ilişkin yöntemi belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(4) Genel Müdürlük, hizmet alan, KDHS ve KEC üreticilerinden EKDS’ye ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

(5) Görevlendirilen ESHS, görevlendirildiği alanla sınırlı olmak üzere yazılım yayıncı, KDS, KDPS, güvenli iletişim, rol sertifikalarının ve GEM akıllı kartının üretiminden, tesliminden ve bunların teslim edilene kadar güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

(6) Görevlendirilen ESHS tarafından EKDS ile ilgili sunulan hizmetlerden alınacak bedellerin üst sınırı Bakan onayı ile belirlenir.

(7) EKDS üzerinden yapılan kimlik doğrulama iş ve işlemlerine ilişkin hukuki sonuçlar; KEC üreticisi, KDHS ve hizmet alanın sorumluluğundadır.

(8) Genel Müdürlük, EKDS hizmetine ilişkin yaptığı çalışmalarla ilgili yıllık durum raporu hazırlar ve internet sayfasından yayınlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

KDHS genel şartları

MADDE 7 – (1) KDHS olabilmek için kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinin aşağıdaki asgari şartları taşımaları zorunludur:

a) TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olmak.

b) TSE tarafından EKDS ile ilgili yayımlanan standartlara uygunluğunu belgelemek.

c) KDHS’nin sorumluluk alanıyla ilgili EKDS’nin güvenliği ve idamesine dair alınacak idari ve teknik tedbirleri kapsayan taahhütnameyi imzalamak.

KDHS başvuru süreci

MADDE 8 – (1) Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, KDHS olma talebini içeren başvurusunu Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem ile Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Başvurular en geç 3 (üç) ay içinde EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından sonuçlandırılarak Bakan onayına sunulur. Kararlar, Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine bildirilir.

(3) EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından, başvuru şartlarında eksiklik bulunması halinde bu eksikliklerin giderilmesi için başvuruda bulunanlara 1 (bir) ayı geçmemek üzere süre verilir. EKDS Değerlendirme Komisyonu eksikliklerin giderilmesinden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde başvuruyu sonuçlandırır.

(4) Onay verilen KDHS’ler, Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulur.

(5) EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarının yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde uygun görülmeyen başvuru gerekçeli olarak başvuru sahibine bildirilir.

(6) Bildirilen eksikliklerin giderilmesi halinde, başvuru sahibi, bu maddede belirtilen şekilde yeniden başvurusunu gerçekleştirebilir.

KDHS sürecindeki değişiklikler

MADDE 9 – (1) KDHS, faaliyete geçtikten sonra, yapmış olduğu başvuru şartlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri en geç 20 (yirmi) gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir ve taahhütname bu değişikliklere uygun olarak yenilenir. Meydana gelen değişikliğin bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.

(2) Bu Yönetmelikte, EKDS ile ilgili standartlarda veya taahhütnamede yapılan değişikliklere KDHS’nin ne kadar sürede uyum sağlayacağını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. KDHS’nin değişikliklere uyum sağlayamaması durumunda, KDHS faaliyet izni Bakan onayı ile iptal edilir.

KDPS, rol ve güvenli iletişim sertifikaları başvuru süreci

MADDE 10 – (1) KDHS, hizmet alan adına, TSE tarafından yayımlanan KDPS ve rol sunucusuna ilişkin EKDS standardını sağlamak şartıyla, KDPS ile rol ve güvenli iletişim sertifikaları talep etmek üzere, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem ile Genel Müdürlüğe başvuru yapar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, rol ve güvenli iletişim sertifikası başvurularını Genel Müdürlüğün belirleyeceği yönteme uygun olarak doğrudan yapabilir.

(3) Genel Müdürlük, EKDS Değerlendirme Komisyonunun kararı ve Bakan onayı neticesinde, talebi uygun görülenleri yetkilendirmek üzere ESHS’ye ve başvuru sahibine bildirir.

GEM akıllı kartı ve yazılım yayıncı sertifikası başvuru süreci

MADDE 11 – (1) KEC üreticileri, GEM akıllı kartı talepleri için aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapar:

a) KEC standardı uygunluk belgesi,

b) Ortak kriterler uygunluk belgesi,

c) Kullanılacak KEC yazılımı sürümü,

ç) Talep edilen GEM akıllı kartı miktarı.

(2) KEC üreticileri, GEM akıllı kartı talebini içeren başvurularını Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem ile Genel Müdürlüğe yapar.

(3) Başvurular en geç 3 (üç) ay içinde EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından sonuçlandırılarak Bakan onayına sunulur. Genel Müdürlük, başvurusu onaylananların GEM akıllı kartı ve yazılım yayıncı sertifikası taleplerini ESHS’ye ve başvuru sahibine bildirir.

(4) GEM akıllı kartı ve yazılım yayıncı sertifikası talepleri uygun görülen KEC üreticilerine ilişkin detaylar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulur.

(5) EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemede, başvuru şartlarının yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde uygun görülmeyen başvurunun sonucu gerekçeli olarak başvuru sahibine bildirilir.

(6) Başvuru sahibi, bildirilen eksiklikleri gidermesi halinde bu maddede belirtilen şekilde başvurusunu yeniden gerçekleştirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sertifikasyon Süreci

KDS sertifikası oluşturulması süreci

MADDE 12 –  (1) EKDS’yi işletmek isteyen KDHS, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem ile KDS sertifikası talebini Genel Müdürlüğe iletir ve talep EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından sonuçlandırılarak Bakan onayına sunulur.

(2) Genel Müdürlük, onaylanan KDS sertifikası taleplerini ESHS’ye en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde bildirir.

(3) Görevli ESHS, Genel Müdürlük tarafından geçerlilik süresi belirlenen KDS sertifikasını oluşturur ve en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim eder.

(4) ESHS, üretilen KDS sertifikasını kamuya açık bir dizinde yayımlar ve dizin hizmetinin kesintisiz olarak verilmesini sağlar.

(5) Görevli ESHS, KDS sertifikası başvurusundan sonra sertifikayı oluşturur ve KDHS’nin HSM’sine yükler.

KDPS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarının oluşturulması

MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, uygun görülen, KDPS, rol ve güvenli iletişim sertifikası taleplerini ESHS’ye bildirir.

(2) Görevli ESHS, KDPS ve rol sertifikasını üretir ve başvuru sahibine en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

(3) Rol sertifikasının özel anahtarı HSM’de saklanır.

(4) Güvenli iletişim sertifikası, görevli ESHS tarafından rol sertifikası ile birlikte teslim edilir.

GEM akıllı kartının oluşturulması

MADDE 14 – (1) KEC üreticisi, onay verilen miktardaki GEM akıllı kartını, ESHS ile yapacağı GEM akıllı kart sözleşmesi ile beraber görevli ESHS’den talep eder.

(2) GEM akıllı kartları, sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşmede belirtildiği şekilde kullanıma kapalı ve aktifleştirilmemiş halde, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yazılım yayıncı sertifikası ile birlikte KEC üreticisine teslim edilir.

GEM akıllı kartının kullanıma açılması

MADDE 15 – (1) KDHS, hizmet alanın KEC ile eşleşmiş GEM akıllı kartlarının kullanıma açılmasına ilişkin başvuruyu, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan yöntem ile Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Genel Müdürlük, GEM akıllı kartlarının kullanıma açılması talebini herhangi bir idari ve teknik engelin bulunmaması halinde görevli ESHS’ye en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde bildirir.

(3) Görevli ESHS, kendisine bildirilen GEM akıllı kartlarındaki sertifikaları en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde kullanıma açarak Genel Müdürlüğe ve KDHS’ye bildirir.

Sertifika iptal süreci

MADDE 16 – (1) EKDS’de üretilen bütün sertifikaların iptalleri görevlendirilmiş ESHS tarafından aşağıdaki gerekçelerle yapılabilir:

a) Genel Müdürlüğün talebi,

b) Sertifika sahiplerinin talebi,

c) Sertifikanın ilişkili olduğu özel anahtarın yüklendiği ortamın kaybolması veya çalınması,

ç) Sertifikanın ilişkili olduğu özel anahtarın güvensiz veya kullanılmaz hale gelmesi,

d) KEC üreticisinin GEM akıllı kartlarının içerisindeki sertifikaların iptal edilmesini talep etmesi.

(2) Rol sertifikaları ve güvenli iletişim sertifikalarının geçerlilik süresi sona erdiğinde yenilenmesi durdurulur. İptal talebi yapılan rol sertifikaları ve güvenli iletişim sertifikalarının talep yapıldığı andan itibaren kullanılmamasının sağlanması KDHS ve sertifika sahibi kurumun sorumluluğundadır.

(3) Sertifika iptal talepleri, görevli ESHS tarafından belirlenen yöntemle doğrudan ESHS’ye yapılır.

(4) Görevli ESHS kendisine iletilen sertifika iptal taleplerine derhal müdahale eder, bildirim ve iptal işleminin sonucunu Genel Müdürlüğe en geç 2 (iki) iş günü içerisinde raporlar. İptal işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek sorumluluk görevli ESHS’ye aittir.

(5) Görevli ESHS, sertifikalara ilişkin iptal durum kaydını herhangi bir kimlik doğrulamasına gerek olmaksızın ücretsiz ve kesintisiz olarak kamu erişimine açık tutar.

(6) İptal edilen sertifikalara ilişkin iptal sebepleri, olası riskler ve alınacak önlemlere ilişkin kamuoyu duyuruları görevli ESHS tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

ESHS’nin yükümlülükleri

MADDE 17 – (1) Yetkili ESHS, EKDS’ye ilişkin iş ve işlemlerini, Genel Müdürlüğün kuracağı yönetim altyapısı üzerinden Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Yetkili ESHS, EKDS’ye ilişkin sunduğu hizmetlerin sürekli ve kesintisiz sağlanması için gerekli önlemleri alır.

(3) Yetkili ESHS, Bakanlığın izni dışında EKDS’ye ilişkin iş ve işlemlerin hiçbirini yürütmez.

KDHS’nin yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) KDHS, kurduğu altyapı sistemindeki beyaz listeyi Genel Müdürlük ile paylaşır.

(2) KDHS verdiği hizmeti, Genel Müdürlük ile paylaştığı beyaz liste ile sınırlamakla yükümlüdür.

(3) KDHS, beyaz liste dışında tesis edilmeye çalışılan işlemleri engellemeye ve yaptığı tespiti Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(4) KDHS, EKDS ile ilgili verdiği hizmette kullandığı donanım ve yazılımların EKDS standartlarına uygunluğuna ve bunların güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(5) KDHS, imzalanan ve güncellenen taahhütname hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Hizmet alanın yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Hizmet alan, yeni temin ettiği veya operasyonel sebeplerden dolayı;

a) Çalıştığı KEC üreticilerinden,

b) Temin ettiği KEC’lerin seri numaralarından,

c) KEC’ler ile ilişkilendirilmiş GEM akıllı kart seri numaralarından,

ç) Çalıştığı KDHS’lerden,

herhangi birinde veya tamamında değişiklik olması durumunda; söz konusu hususları, anlaşma sağladığı veya değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmek üzere KDHS’ye bildirmekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Teknik Hususlar, Güvenlik ve Denetim

KDHS verileri

MADDE 20 – (1) KDHS, EKDS’ye ilişkin imza oluşturma ve doğrulama verileri ile sertifikasını Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkaramaz.

(2) KDHS’ye ait imza oluşturma ve doğrulama verilerinin geçerlilik süresi 10 (on) yılı aşamaz.

Elektronik kimlik doğrulama sisteminde verilerin güvenliği

MADDE 21 – (1) Kimlik kartındaki veriler kimlik doğrulama amacı dışında kullanılamaz.

(2) Hizmet alan ve KDHS, kimlik kartındaki verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile söz konusu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler için ayrıca, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemler alınır.

(3) Biyometrik veriler ile kimlik kartlarına ait PIN veya PUK bilgileri toplanamaz, saklanamaz ve paylaşılamaz.

(4) EKDS Değerlendirme Komisyonunun belirlediği yetkiler dâhilinde hizmet alanlar, 5490 ve 6698 sayılı Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uymakla ve hizmet verdiği ilgili birimlerin de bu esaslar dâhilinde işlem yaptığını takip etmekle yükümlüdür.

(5) ESHS tarafından verilen anahtar, sertifika ve yetkiler Bakanlığın izni olmadan devredilemez.

Elektronik kimlik doğrulama sistemi sunucularına erişim ve güvenlik

MADDE 22 – (1) KDHS yetkili personeli ve EKDS’de kullanılacak yazılım, EKDS standardında belirlenen esaslara göre EKDS sunucularına erişir.

(2) EKDS sunucularına ve çevre birimlerine karşı yetkisiz erişimlerin engellenmesi amacıyla KDHS tarafından geri izleme ve güvenlik sistemi kurulur.

(3) EKDS ile ilgili güvenliğe ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır.

(4) EKDS ile ilgili güvenliğe ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

KDS’den kimlik doğrulama başarım onayı alınmadan hizmetin verilmesi

MADDE 23 – (1) Kimlik doğrulama işlemi için KDS’den kimlik doğrulama başarım onayı alınmadan hizmet verilmesinin sorumluluğu hizmet alana aittir.

Geri izleme

MADDE 24 – (1) EKDS’ye ilişkin kayıtlar, KDHS tarafından EKDS standartlarına uygun şekilde geri izleme bilgisi olarak 8 (sekiz) yıl süreyle saklanır.

Denetim

MADDE 25 – (1) EKDS’nin mevzuata, ilgili standartlara ve taahhütnameye uygun olarak işletilip işletilmediği Genel Müdürlükçe denetlenir.

(2) Genel Müdürlük yapacağı denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerinden faydalanabilir veya hizmet alabilir.

(3) Denetim sırasında, denetim yapmaya yetkili görevliler, EKDS ile ilgili her türlü belge ve kayıtları isteyebilir; EKDS ile ilgili fiziki alanlara girebilir.

(4) Denetim sonucuna göre mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilenler hakkında, 5490 ve 6698 sayılı Kanunlar ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili madde hükümlerine göre işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Faaliyetin Sona Ermesi

Denetim sonucunda KDHS’nin faaliyetine son verilmesi

MADDE 26 – (1) Denetim sonucunda;

a) Genel Müdürlük tarafından faaliyetinin devamına engel teşkil edecek bir durumun tespit edilmesi halinde KDHS’nin faaliyetlerine 1 (bir) ayı geçmemek üzere belirlenecek süre içerisinde son verileceği hizmet alanlarla paylaşılır ve sürenin sonunda KDHS’nin faaliyetine Bakan onayı ile son verilir.

b) KDHS’nin gerekli şartları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, eksikliğin giderilmesi için KDHS’ye 3 (üç) aya kadar süre verilebilir. KDHS’nin, verilmiş olan sürenin sonunda eksikliği giderememesi halinde KDHS’nin faaliyetlerine 1 (bir) ayı geçmemek üzere belirlenecek süre içerisinde son verileceği hizmet alanlarla paylaşılır ve sürenin sonunda KDHS’nin faaliyetine Bakan onayı ile son verilir.

(2) Hizmet alan, KDHS’nin faaliyeti sonlanmadan önce başka bir KDHS ile kimlik doğrulama hizmeti almak üzere anlaşır.

(3) Hizmet alan, faaliyetine son verilen KDHS’de saklanan, KDB verilerinin anlaştığı KDHS’ye devrinden eski KDHS ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(4) Genel Müdürlük, mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde bu maddede belirtilen süreleri uzatabilir.

(5) Faaliyetine son verilen KDHS, hizmet alanların tamamının devir işlemlerini tamamlamasını müteakip kimlik doğrulama hizmetine son verir.

(6) Faaliyetine son verilen KDHS, devir işlemlerinden sonra KDB verileri ve EKDS ile ilgili imza oluşturma verisi ile yedeklerini imha eder ve bu durumu kayıt altına alarak Genel Müdürlüğe bildirir.

(7) Kimlik doğrulama hizmetinin devredilebileceği herhangi bir KDHS’nin bulunamaması durumunda kimlik doğrulama faaliyetine son verilen KDHS’nin oluşturduğu KDB verilerini teslim alacak merciyi belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. KDB verilerini teslim alan merci, KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre içerisinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yükümlüdür.

KDHS’nin kendi faaliyetine son vermesi halinde yapılacak işlemler

MADDE 27 – (1) KDHS, faaliyetine son vereceği tarihten en az 3 (üç) ay önce durumu Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) KDHS ve Genel Müdürlük, KDHS’nin faaliyetine son vereceğini internet sayfasında yayımlar.

(3) KDHS; faaliyetine son verme tarihine kadar hizmetlerine devam eder. Genel Müdürlük alacağı karar doğrultusunda  1 (bir) ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir.

(4) Hizmet alan, KDHS’nin faaliyeti sonlanmadan önce başka bir KDHS ile kimlik doğrulama hizmeti devri konusunda anlaşır.

(5) Genel Müdürlük, taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde, faaliyetine son verilen KDHS’de bulunan KDB verilerinin devredilmesine karar verir.

(6) Hizmet alan, faaliyetine son veren KDHS’de saklanan, KDB verilerinin anlaştığı KDHS’ye devrinden eski KDHS ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(7) KDHS, devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kimlik doğrulama hizmetine son verir.

(8) Faaliyetine son veren KDHS, devir işlemlerinden sonra KDB verisini ve EKDS ile ilgili imza oluşturma verisi ile yedeklerini imha eder ve bu durumu kayıt altına alarak Genel Müdürlüğe bildirir.

(9) Kimlik doğrulama hizmetinin devredilebileceği herhangi bir KDHS’nin bulunamaması durumunda kimlik doğrulama faaliyetine son veren KDHS’nin oluşturduğu KDB verilerini teslim alacak merciyi belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. KDB verilerini teslim alan merci, KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre içerisinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yükümlüdür.

Hizmet alanın KDHS değişikliği yapması

MADDE 28 – (1) Hizmet alan, hizmet almakta olduğu KDHS’yi değiştirebilir.

(2) Hizmet alan, hizmet alımına son verdiği KDHS’de saklanan KDB verilerinin, anlaştığı KDHS’ye devrinden eski KDHS ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(3) KDB verilerini devir alan KDHS, KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre içerisinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yükümlüdür.

Hizmet alanın faaliyetine son vermesi

MADDE 29 – (1) Hizmet alanın, faaliyetine son vermesi halinde; hizmet aldığı KDHS, KDB verilerini bu Yönetmelikte belirtildiği süre kadar saklamak ve veriyi sakladığı süre içerisinde adli ve idari taleplere cevap vermekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kimlik Doğrulama Yöntemleri

Kimlik doğrulama yöntemleri

MADDE 30 – (1)  Kimlik doğrulama işlemleri aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak gerçekleştirilir:

a) Fiziksel kimlik doğrulama: Kart gövdesi üzerinde bulunan görsel güvenlik özellikleri ve kimlik bilgileri kullanılarak yapılan doğrulama yöntemidir.

b) Kimlik doğrulama sertifikası ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin akıllı kart okuyucu kullanılarak kontrol edilmesi yöntemidir.

c) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi yöntemidir.

ç) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ve fotoğraf ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi ve vatandaşın kimlik kartından okunan fotoğrafının hizmet veren tarafından doğrulanması yöntemidir.

d) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ve biyometrik veri ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin, KEC kullanılarak kontrol edilmesi ve vatandaşın biyometrik verisinin KEC kullanılarak doğrulanması yöntemidir.

e) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, fotoğraf ve biyometrik veri ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, vatandaşın biyometrik verisinin KEC kullanılarak doğrulanması ve vatandaşın kimlik kartından okunan fotoğrafının hizmet veren tarafından doğrulanması yöntemidir.

f) Kimlik doğrulama sertifikası ve PIN ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin Akıllı Kart Okuyucu kullanılarak kontrol edilmesi ve kimlik doğrulama PIN’inin akıllı kart okuyucu kullanılarak doğrulanması yöntemidir.

g) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası ve PIN ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi ve kimlik doğrulama PIN’inin KEC kullanılarak doğrulanması yöntemidir.

ğ) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, PIN ve fotoğraf ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, kimlik doğrulama PIN’inin KEC kullanılarak doğrulanması ve vatandaşın kimlik kartından okunan fotoğrafının hizmet veren tarafından doğrulanması yöntemidir.

h) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, PIN ve biyometrik veri ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, kimlik doğrulama PIN’inin ve vatandaşın biyometrik verisinin KEC kullanılarak doğrulanması yöntemidir.

ı) KEC kullanılarak kimlik doğrulama sertifikası, PIN, fotoğraf ve biyometrik veri ile kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama sertifikasının ve temaslı yonganın Genel Müdürlük tarafından verildiğinin ve geçerliliğinin KEC kullanılarak kontrol edilmesi, kimlik doğrulama PIN’inin ve vatandaşın biyometrik verisinin KEC kullanılarak doğrulanması ve vatandaşın kimlik kartından okunan fotoğrafının hizmet veren tarafından doğrulanması yöntemidir.

(2) Kimlik doğrulama yöntemlerinden hangisinin veya hangilerinin kullanılacağı, hizmet alan kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine ve hizmetin niteliğine uygun olarak hizmet alan tarafından belirlenir.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek diğer yöntemler standart olarak tanımlandıktan sonra, kimlik tespit ve doğrulama yöntemi olarak kullanılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Faaliyet raporu

MADDE 31 – (1) KDHS, her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bir önceki yıla ilişkin rapor verir. Rapor aşağıdaki asgari unsurları içerir:

a) Yıl içinde sunulan hizmetin detaylarını,

b) Varsa kendisine devredilen KDB verilerini,

c) Genel Müdürlük tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri.

(2) Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda, görevlendirilen ESHS, EKDS’nin kullanımına yönelik rapor hazırlamakla sorumludur.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğabilecek tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.