Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Personel Daire Başkanlığı Sayı : E-11980544-841.02.17-112…

 

 

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

 

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-11980544-841.02.17-11276207

Tarih: 22/09/2020

Konu : Sürekli İşçilerin (696 s. KHK) İşkolu Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “… anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. ”

Üçüncü fıkrasında ise ”…Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. ” hükümleri yer almaktadır.

Aynı kanunun 4 üncü maddesi “... (1) İşkolları bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

(3) Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. ” hükmüne amirdir.

Buna göre;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi ile Kurumumuz Sürekli İşçi kadrolarına geçirilen personelin 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kurumumuz işyerinin bağlı bulunduğu 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş koluna giriş bildirgeleri verilecektir. (1.11.2020 tarihinden önce yapılması gerekmektedir.)

Aynı personelin 31.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere söz konusu iş koluna geçişleri sağlanmak üzere çıkış bildirgeleri 16 kodu ile verilecektir.

1. Kurumumuz Sürekli İşçi kadrolarına geçirilen ve 20-Genel İş Kolundan bildirilen personelin Kurumumuz işyerinin bağlı bulunduğu 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkoluna geçişleri (naklen geçiş) merkezde çalışan personel için Personel Daire Başkanlığı, taşrada çalışan personel için ise İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

2. Ünitelerde daha önceki dönemlerde tescil edilmiş olup kanun kapsamından çıkarılmamış olan ve daimi işçilerin devam ettiği işyeri mevcut ise söz konusu personelin bu iş yerine;

Bu kapsamda açılmış bir işyeri yoksa Sürekli İşçilerin takip edileceği yeni bir işyeri dosyası açılmak suretiyle personelin naklen geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

3. Bahse konu tüm personelin 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolundan giriş bildirgelerinin 01.11.2020 tarihi olacak şekilde verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu iş kolu değişikliğinden sonra ilgili personelin 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda yer alan sendikalara üye olma hakları doğacak olup bu üyelikler ancak 01.11.2020 tarihinden sonra geçerli olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ali AKSAKAL

Personel Daire Başkanı

Dağıtım: Merkez ve Taşra Teşkilatı