Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23) 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 Tarım ve Orman Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin a…

 

 

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)

22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31282

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan ürünleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 5/2/2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) İl müdürlüğü: Bakanlık il tarım ve orman müdürlüklerini,

c) Komisyon: Okul Gıdası Komisyonunu,

ç) Okul Gıdası Logosu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında 2/1/2019 tarihinde imzalanan Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolünde tanımlanan, Sağlık Bakanlığı tarafından kriterleri belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde bulunacak Ek-2’de yer alan logoyu,

d) Okul gıdası: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan Bakanlıktan okul gıdası onayı almış ve ambalajında okul gıdası logosu bulunan gıdayı,

e) Okul gıdası onayı: Okul gıdası kriterlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalara verilen onayı,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği yapar.

(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için Bakanlıktan okul gıdası onayı alınması zorunludur.

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların ambalajında Okul Gıdası Logosunun bulunması zorunludur.

(4) Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılamaz.

(5) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

(6) Bu Tebliğ kapsamında üretilen ürünlerde 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel olan madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılamaz.

(7) Okul gıdası kriterleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu okul gıdası kriterlerini Bakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığına resmi yazı ile iletir. Okul gıdası kriterleri Bakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayımlanır.

(8) Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler; bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilir.

Okul Gıdası Komisyonunun kuruluşu ve görevleri

MADDE 6 – (1) Okul gıdasına ilişkin yeni başvuruları ve okul gıdası kriterlerine ilişkin değişiklik taleplerini değerlendirmek üzere Okul Gıdası Komisyonu kurulur. Komisyon; Bakanlıktan üç, Sağlık Bakanlığından iki, Millî Eğitim Bakanlığından iki temsilci olmak üzere konusunda uzman toplam yedi üyeden oluşur. Gerekli hallerde komisyon toplantılarına ilgili diğer Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilebilir.

(2) Komisyona Bakanlık Makamı tarafından görevlendirilecek Bakanlık temsilcisi Başkanlık eder, komisyon üyeleri de ayrıca Bakanlık Makamınca onaylanır.

(3) Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır.  Görev süresi dolan veya görev süresi dolmadan görevinden mücbir sebeplerle ayrılanların yerine yeni üye/üyeler ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenir. Yeni atanan her üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte sona erer. İlgili Bakanlıklar tarafından uygun görülmesi halinde görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(4) Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon yılda en az altı kez toplanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.

(5) Okul gıdası kriterleri belirlenecek gıdalar için başvurular Komisyonda değerlendirilmek üzere Bakanlığa yapılır. Komisyon, okul gıdası kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlığa yapılan başvuruları değerlendirir. Bakanlık Komisyon görüşünü Sağlık Bakanlığına bildirir.

Okul gıdası onayı

MADDE 7 – (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğ kapsamında okul gıdası onay işlemleri için Ek-3’te yer alan Başvuru Dilekçesi ile Ek-1’de yer alan Okul Gıdası Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgelerden oluşan dosya ile il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılır. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınır.

(3) İl müdürlüğü Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası kriterleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosya ile ilgili gerekli incelemeleri yapar.

(4) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda il müdürlüğü eksiklik ve/veya yanlışlıkları gıda işletmecisine 15 gün içerisinde resmi yazı ile iletir. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak il müdürlüğüne bildirir. 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan gıda işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilir.

(5) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda; il müdürlüğü onaylamış olduğu Okul Gıdası Logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine, Ek-5’te yer alan Onay Takip Formunu ise resmi yazı ile Bakanlığa gönderir.

(6) Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

Okul Gıdası Logosunun özellikleri

MADDE 8 – (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların üzerinde Ek-2’de yer alan Okul Gıdası Logosu bulunur.

(2) Ambalaj üzerinde yer alacak Logonun çapı;

a) En geniş yüzeyi 80 cm²’den büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 cm,

b) En geniş yüzeyi 25 cm² ile 80 cm² arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2 cm,

c) En geniş yüzeyi 25 cm²’den küçük olan ambalajlarda veya kaplarda 1,5 cm,

olarak uygulanır.

(3) Okul Gıdası Logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zemin ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılır.

Okul Gıdası Logosunun kullanımı

MADDE 9 – (1) Bakanlıklar, tescillenen Okul Gıdası Logosunu faaliyetleri kapsamında herhangi bir izne gerek kalmaksızın kullanabilir.

Okul gıdası denetimine ilişkin hususlar

MADDE 10 – (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satılan okul gıdalarının denetimi Bakanlıkça yapılır. Gerekli görülmesi halinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi katılım sağlar.

(2) Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıdaların satışını/sunumu yapan gıda işletmelerinin tespit edilmesi halinde işletmeler ile bulundukları okulları, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla aylık olarak Millî Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine bildirilir.

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alır ve Bakanlığı bilgilendirir.

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

MADDE 11 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Uygulamaya ilişkin düzenlemeler

MADDE 12 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik talimat veya kılavuzlar hazırlar.

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Bakanlıklar ilgili mevzuat çerçevesince idari yaptırımları uygular.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddesi 6/9/2021 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız