7252 Sayılı Kanun Çalışma Hayatı 7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: Kamuoyunda mini istihdam paketi olarak bilinen…

 

 

7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yapılan Yeni Düzenlemeler

 

7252 Sayılı Kanun Çalışma Hayatı

7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

ÖZET:

Kamuoyunda mini istihdam paketi olarak bilinen 7252 sayılı Yasayla;

1) Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde haftalık normal çalışma süresine dönen sigortalının 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek üzere sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payı, işverenlerce ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortasından karşılanacağı,

2) Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı kapsamı dışında tutulacağı,

3) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün 31.12.2023 tarihine erteleneceği,

Hüküm altına alınmıştır.

MİNİ İSTİHDAM PAKETİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER NELERDİR?

28/07/2020 tarihli 31199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/07/2020 tarihli 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çalışma hayatında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26’ncı maddeyle;

− 1/7/2020 tarihinden önce 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında kısa çalışma başvurusunda bulunan veya 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarılan işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının aynı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi,

− 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle sınırlı olmak,

Şartlarıyla,

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destekten verilecektir.

5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

5510 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacaktır.

Bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.

İşsizlik fonundan karşılanan bu kapsamdaki teşvik tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

2-) Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı kapsamı dışında tutulmuştur.

Cumhurbaşkanınca fesih yasağı, her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilecektir.

3-) Cumhurbaşkanınca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bir bütün olarak veya sektörel olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

4-) Manisa İli Soma İlçesinde 13/05/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların kıdem tazminatları, 28/7/2020 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecektir.

5) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Kamu Kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

Erteleme kapsamı sadece işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğüne ilişkin olup, bunun dışında kalan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun öngördüğü diğer yükümlülükler ertelenmemiştir.

Kaynak: TÜRMOB