Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Uygulaması ÖZET: 1- 01/07/2020 tarihinden itibaren; − Kamu Kurum… 

 

 

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı

 

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Uygulaması

ÖZET:

1- 01/07/2020 tarihinden itibaren;

− Kamu Kurumları

− 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.

2- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

3- İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise Kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR:

Kamu Kurumlarında ve az tehlikeli işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun 6’ncı ve 7’nci maddeleri yani işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 6495 sayılı Kanunla 01/07/2020 tarihine ertelenmişti. 01/07/2020 tarihinden itibaren yeni bir erteleme olmaması halinde Kanunun yayım tarihinden itibaren yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerle birlikte işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülükleri yerine getirilmek zorundadır.

1-) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin;

− Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet olarak almak,

− Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,

− İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak,

− Acil durum planlarını hazırlamak,

− Yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarını yapmak,

− Çalışanlarını bilgilendirmek ve iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini sağlamak,

− Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak,

− İş ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılmasını sağlamak,

− Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak,

gibi görevleri bulunmaktadır.

2-) 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütebilirler.

3-) İşveren, çalışanların;

− İşe girişlerinde.

− İş değişikliğinde.

− İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,

− İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,

sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 2014 yılında 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınacağı ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabileceği imkanı sağlanmıştır.

4-) İş güvenliği uzmanlarının bir işyerinde görev alabilmesi için tehlike sınıfına uygun belgesinin olması gerekmektedir. Buna göre;

− Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,

− Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranmaktadır.

01/07/2020 tarihinden itibaren B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli sınıfta, C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları da tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilemeyeceklerdir.

5- 6331 sayılı Kanuna göre, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;

− İş güvenliği uzmanı ve veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverenlere, görevlendirmediği her bir kişi için 3.516,00 TL, olmak üzere ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda,

− Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamayan işverenlere, 3.516,00 TL tutarında,

− Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluş tarafından iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu sağlamayan, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilenmesi muhtemel konular hakkında, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinde çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen işverenlere, her bir ihlal için ayrı ayrı 3.516,00 TL tutarında,

İdari para cezası uygulanacaktır.

İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 2020 yılı için uygulanacak diğer idari para cezaları ekli tabloda belirtilmiştir.

6331 Sayılı İSG Kanunu’na Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kaynak: TÜRMOB