Vergi Levhasını Yazdırmayı Unutmayınız! Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor! ÖZET: Mükelleflerin internet vergi dairesinden… 

 

 

Vergi Levhasını Yazdırmayı Unutmayınız!

 

Vergi Levhasını Yazdırmayı Unutmayınız!

ÖZET:

Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan 2020 ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, vergi levhalarını 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.

Bu şekilde alınan vergi levhalarını, vergi dairesi veya meslek mensuplarımız ayrıca imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir.

Mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesi uyarınca her bir tespit için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 2020 yılı için 350 TL olarak belirlenmiştir.

Bu yıl uzayan beyanname verme süreleri dolayısıyla, kurumlar vergisi beyannamesi vermenin son günü ile vergi levhası almanın son günü aynı tarihe gelmektedir.

6111 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle, VUK’nun 5’inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 27 Mayıs 2011 tarihli ve 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 408 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde vergi levhası uygulamasına ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Bu Tebliğde yer alan açıklamalara göre 2020 yılında vergi levhası bulundurma zorunluluğuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

I- VERGI LEVHASI ALMAK MECBURIYETINDE OLANLAR

1. Gelir Vergisinde

1. Ticari kazanç sahipleri,

2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52’nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar1)

3. Serbest meslek erbabı,

Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınması ve IV’üncü bölümde belirtilen yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulması gerekmektedir.

2. Kurumlar Vergisinde

1. Anonim şirketler,

2. Limited şirketler,

3. Eshamlı komandit şirketler,

1 Düzenleme aşağıdaki gibidir.

“Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua munhasır kalmak şartiyle dükkan ve mağaza sayılmaz.”

II- VERGİ LEVHALARINDA BULUNACAK BİLGİLER

Mükellefin;

a) Adı ve soyadı,

b) Ticaret unvanı,

c) İş yeri adresi,

ç) Vergi kimlik numarası,

d) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,

e) Vergi türü,

f) İşe başlama tarihi,

g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,

h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)

ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,

i) Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

III- VERGİ LEVHASININ ALINMASI VE BULUNDURULMASI

Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan 2020 tarihinden, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, vergi levhalarını 1 Haziran 2020 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesi veya meslek mensuplarımız imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir.

İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Bu kapsamda meslek mensupları da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır.

Yeni İşe Başlayan Mükellefler

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarının matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla almaları gerekmektedir.

Beyannamelerini Süresinden Sonra Veren Mükellefler

Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.

Basit Usulde Vergiye Tabi Mükellefler

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler

Özel hesap dönemine tâbi mükelleflerin vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren bir ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendilerinin oluşturarak yazdırmaları gerekmektedir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.

Vergi Levhalarında Hata Olan Mükellefler

Ayrıca, mükelleflerin vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep etmeleri ve düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturmaları gerekmektedir.

İşi Terk Eden Mükellefler

Mükelleflerin işlerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarının vergi dairesine iade edilmesi gerekmemektedir.

III- VERGİ LEVHASININ İSTEYEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN ASILMASI VE YAYIMLANMASI

Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilmekte veya web sitelerinde yayımlayabilmektedirler.

IV- VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükelleflerin levhalarını iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

V- VERGİ LEVHASINDA YER ALAN BİLGİLERİN DEĞİŞMESİ

Mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendilerinin oluşturarak yazdırmaları ve IV’üncü bölümde sayılan iş yerlerin de bulundurmaları gerekmektedir.

VI- VERGİ LEVHASI BULUNDURMA MECBURİYETİNİ YERİNE GETİRMEYENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZA

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bu ceza tutarı 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2020 yılı için 350 TL olarak belirlenmiştir.

VII-VERGİ LEVHASI SORGULAMA HİZMETİ

Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgulaması yapabileceklerdir. Münferit sorgulamalar için hizmet verecek bu uygulama ile bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilerine ulaşılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet vergi dairesi üzerinden vergi levhası sorgulanan mükelleflere ait bilgileri kayıt altına aldığından ve dolayısıyla sorgulama yapılmayan mükellefleri de tespit edebildiğinden 2019 yılı için vergi levhalarının bu açıklamalar çerçevesinde yazdırılmaları ve bulundurmaları gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB