Ticaret Bakanlığı Açıklamaları 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sı…

 

 

Ticaret Bakanlığı Açıklamaları – 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler

 

 

Ticaret Bakanlığı Açıklamaları

 

7244 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı

Koronavirüs nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, sermaye şirketlerinin finansal yapıları üzerinde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve şirketlerimizin ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen Geçici 13 üncü Madde ile sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı geçici bir süreyle belirli esaslara bağlanmıştır.

Bu çerçevede, sermaye şirketlerince geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler 30/9/2020 tarihine kadar şirketten nakit çıkış olacak şekilde dağıtıma konu edilemeyecektir.

Şirketlerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’i dağıtıma konu edilebilecektir. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Bu süre, koronavirüsün ekonomik faaliyetlere etkisi de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanınca üç aya kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir.

Ayrıca, söz konusu düzenlemeden istisna tutulacak şirketlerin belirlenmesi hususunda Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Konu hakkında Bakanlığımızca yapılacak düzenlemeler ile açıklamaların takip edilmesi önem taşımaktadır.

Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantıları Ertelendi

7244 sayılı Kanunla, Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerin genel kurul toplantıları, 31/7/2020 tarihine kadar ertelendi. Bu süre, ilgili Bakanlarca 3 aya kadar uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Ayrıca, mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Yapılan düzenlemeyle, salgının yayılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın korunması; kooperatifin organsız kalmaması ve görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi; kooperatif yöneticilerinin elinde olmayan nedenlerden dolayı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmamaları ve kooperatiflerin ticari hayattaki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşturuldu

7244 sayılı Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa ek madde ekleyerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu

Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunacak ve gerektiğinde idari para cezası uygulayacak.

Kurul 13 üyeden oluşmaktadır.

Ticaret Bakanlığını temsilen dört; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen birer üye olacak.

Sivil toplum ve özel sektörü temsilen ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektöründen birer üye olacak.

Söz konusu Kurul olağan dışı durumlarda özellikle temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili yaşanan sorunları çözmek için Başkanın çağrısı üzerine toplanacak ve çalışmalarını yürütecek.

TOBB Genel Kurulu 2020 Yılı Toplantısı, 2021 Yılı Genel Kurulu ile Birlikte Yapılacak

7244 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca toplam 365 oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla her yıl Mayıs ayı içinde toplanan TOBB Genel Kurulunun 2020 yılı toplantısı, 2021 yılı Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır.

2020 Yılı İçinde Lisans Süresi Dolacak Olanların Lisans Geçerlilik Sürelerini Bir Yıl Uzatıldı

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununda yapılan değişiklikle koronavirüs salgını nedeniyle gıda ürünleri tedarikinde önemli bir rol oynayan lisanslı depo işletmelerimizden 2020 yılı içinde lisans süresi dolacak olanların lisans geçerlilik sürelerini herhangi bir işleme gerek olmaksızın bir yıl uzatıldı.

Birliklerin DFİF Taksitleri Faizsiz Olarak Birer Yıl Ertelendi

7244 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile “Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.” hükmü getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile tarım satış kooperatifleri birliklerinden Çukobirlik, Trakyabirlik, Marmarabirlik, Karadenizbirlik, Antbirlik, Tariş Üzüm Birliği, Tariş Zeytinyağı Birliği, Tariş Pamuk Birliği ve Tariş İncir Birliğinin 2020 yılında ödemeleri gereken DFİF taksitleri ödenmeyecek, 2021 yılından itibaren faizsiz olarak taksit ödemeleri devam edecektir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı